Menü

Danggee, Ulm!

Ulm! Es war subber! Danggeee an d' Manu mit'm Tiguan, an da Pirmin mit'm Daimler, an da Florian, an da Julian fir d'Hasabebbl, an d'Tanja aus Blaubeura fir die Synchro und an mein extra ang'reista Fanclub aus Öschtreich! Holy Cow! Dangggeeee!

Zurück