Menü

Danggee, Rottenburg!

Danggee, Rottaburg! Hammer! Danggee an d' Jasmin fir's Verschtändnis, an d' Christel mit'm Beetle, an da Micha, die blöde Sau, an da Werner fir's Gardadierle ond an da Jochen fir's Synchronisiera! Subber!

Zurück