Menü

Danggee, Fellbach!

Dangggee, Fellbach! A subber Full House! Dangge an's ganze Publikum, an da Tobias, ond da Alex (Babbadeggl!) aus Öffinga, an da Karl-Heinz aus Fellbach mit'm Passat ond an da Alex aus Stuttgart für'd Synchro!

Zurück