Menü

Danggee, Balinga!

Dodokay live Balingen

Balinga! Sammôl! Danggeee! Der Worte sind langsam nemme g'nuag, mei Publikum zom loba! Mei Glick spottet jeder Beschreibung! ;-) Dangge an da Markus, an da Marc aus Trillfenga, an d' Anja aus K'furt fir da Lombagruscht und an da Martin aus Pforza fir's Synchronsiera! Bis schnell!

Zurück